MURSAT Blog


บล็อคส่วนบุคคล ใช้เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่างนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรแขนงวิชาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก บทความวิจัย บทความวิชาการ หรือผลงานอื่นใดที่อ้างอิงถึงในบล็อคนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ในด้านวิชาการและการศึกษาเพียงเท่านั้น

Wednesday, June 30, 2010

Assistive technology for Cognitive Rehabilitation

ชื่องานวิจัย/บทความ
Assistive technology for Cognitive Rehabilitation
ที่มา www.neuropsychologycentral.com
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของอุปกรณ์ AT กับผู้ที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้การเข้าใจเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวเพื่อทดแทนความสามารถที่ขาดไป โดยที่มีปัจจัยหลากหลายที่มีผลต่อการใช้อุปกรณ์ และการเลือกใช้ให้เหมาะ โดยสรุปจากการอ้างถึงหลากหลายงานวิจัยที่ได้ทดลอง
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มผู้มีปัญหาด้านการเรียนรู้ ไม่จำกัดเพศ อายุ หรือโรคประจำตัว ไม่ระบุจำนวน
ขั้นตอน
สรุปจากงานวิจัยหลายๆ งาน
ผลการวิจัย
การเลือกอุปกรณ์ช่วยให้เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้คือ
ต้องมีการเรียนรู้
- มีความรู้ความเข้าใจในอุปกรณ์
การเข้าใจในคอมพิวเตอร์
- เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ลดข้อจำกัดในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์
อายุของผู้ใช้
- เป็นปัจจัยในการอุปกรณ์ เช่น ข้อเสื่อม การมองเห็น และความสามารถในการได้ยินที่ลดลง ซึ่งมีผลต่อสัญญาณการเตือนของสัญญาณ
ระดับความรู้
การสนับสนุนจากครอบครัว
ราคาของอุปกรณ์
รูปแบบของอุปกรณ์
- มีหน้าจอแสดงผลที่ใหญ่สามารถมองเห็นได้
- ปุ่มกดขนาดใหญ่ เพื่อความชัดเจนในการมองเห็น
- สัญญาณเตือนต้องมีทั้งการสั่นสะเทือนและเสียงเตือนที่มากพอที่ใช้เจริงในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน
- ความจุของความจำต้องเพียงพอ อย่างน้อย 32 k bytes
- สามารถย้ายข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ศูนย์กลาง
- อุปกรณ์เสริมสามารถใช้งานได้นานเพียงพอ
ประโยชน์ที่ได้รับ
สามารถเลือกอุปกรณ์ AT ให้เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ความเข้าใจได้อย่างเหมาะสม
วิเคราะห์งานวิจัย
ขาดการวัดผลที่ชัดเจนระหว่างการรับรู้การเข้าใจในอุปกรณ์เสริมที่ได้นำมาให้กับผู้ที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ใช้

No comments:

Post a Comment