MURSAT Blog


บล็อคส่วนบุคคล ใช้เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่างนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรแขนงวิชาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก บทความวิจัย บทความวิชาการ หรือผลงานอื่นใดที่อ้างอิงถึงในบล็อคนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ในด้านวิชาการและการศึกษาเพียงเท่านั้น

Sunday, July 4, 2010

เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น

ชื่องานวิจัย/บทความ
เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
แหล่งที่มา ไม่ระบุ
วัตถุประสงค์
เพื่อพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาของนักเรียนตาบอดและสายตาเรือนรางมีผลต่อการเรียนโดยรับข้อมูลจากครู
กลุ่มตัวอย่าง
ครูผู้สอนในเทศบาล 3 เทศบาลของเมืองเซา เปาโล ประเทศบราซิลจำนวน 134 คน โดยครู 58 คนที่สอนเด็กตาบอด และ 76 คนที่ไม่ได้สอนเด็กตาบอด
ขั้นตอนการวิจัย
1. เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามถามจากครูโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 1) ครูที่สอนเด็กตาบอดและสายตาเลือนราง 2) ครูที่สอนชั้นประถม มัธยมต้น และมัธยมปลาย ในโรงเรียนสาธารณะ
2. นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม EPI-INFO, version 6.04d (11)
3. แปรผล
4. สรุปผลจากการวิเคราะห์
5. บทวิจารณ์
ผลการวิจัย
ตามความคิดเห็นของครูความแตกต่างกันในความจำเพาะและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกของนักเรียนตาบอดและสายตาเลือนราง สำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เฉพาะบุคคลมีความสำคัญ เทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยเพิ่มทักษะในการอ่านและเขียนรวมทั้งการสื่อสารให้เท่าเทียมกับผู้อื่นซึ่งช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ไม่ใช่เหตุผลหลักที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนหลักสูตร ความต้องการหลักสำหรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคือการมีคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนให้เพียงพอกับเด็กนักเรียน ที่ปรึกษาสำหรับครู
ประโยชน์ที่ได้รับ
เทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยเพิ่มทักษะในการอ่านและการเขียนรวมทั้งการสื่อสารให้เท่าเทียมกับผู้อื่นซึ่งช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนตาบอดและสายตาเรือนราง
วิเคราะห์วิจารณ์
เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ประยุกต์ทางการศึกษาที่ใช้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ครูเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องโครงสร้างของหลักสูตรทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผู้บริหารที่จะเข้ามาช่วยในการสนับสนุนเรื่องงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ

No comments:

Post a Comment