MURSAT Blog


บล็อคส่วนบุคคล ใช้เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่างนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรแขนงวิชาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก บทความวิจัย บทความวิชาการ หรือผลงานอื่นใดที่อ้างอิงถึงในบล็อคนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ในด้านวิชาการและการศึกษาเพียงเท่านั้น

Thursday, July 15, 2010

Mid – wheel drive power wheelchair

หัวข้องานวิจัย/บทความ
Mid – wheel drive power wheelchair (เก้าอี้ล้อเลื่อนไฟฟ้าแบบมีล้อขับเคลื่อนตรงกลาง)
แหล่งอ้างอิง
http://www.freepatentsonline.com/6640916.html
ชื่อผู้ประดิษฐ์
Schaffner, Walter E. (Shavertown, PA)
Mulhern, James P. (Hunlock Creek, PA)
Antonishak, Stephen J. (Alden, PA)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดหา เก้าอี้ล้อเลื่อนไฟฟ้าที่มีโครงที่นั่งที่ถูกค้ำยันโดยโครงล้อขับเคลื่อนคู่หนึ่งที่เชื่อมกับโครงและสามารถหมุนได้ตามแนวขวาง ด้านล่างตำแหน่งกลางของที่นั่ง กับแกนล้อขับเคลื่อนและตำแหน่งที่นั่ง เพื่อให้แกนล้อขับเคลื่อนไปด้านหน้า
2. เพื่อจัดหาเก้าอี้ล้อเลื่อนไฟฟ้าที่มีที่นั่งเพื่อให้แกนล้อขับเคลื่อนอยู่ด้านล่างและค่อนไปทางตำแหน่งศูนย์กลางของด้านล้อยาง
3. เพื่อจัดหาเก้าอี้ล้อเลื่อนไฟฟ้าที่แกนล้อขับเคลื่อนอยู่ในตำแหน่งอยู่ที่ตำแหน่งทางด้านยาวของตำแหน่งศูนย์กลางเมื่อผู้ใช้อยู่บนเก้าอี้ล้อเลื่อน
4. เพื่อจัดหาเก้าอี้ล้อเลื่อนไฟฟ้าที่แกนล้อขับเคลื่อนอยู่ในตำแหน่งด้านหน้าของสายตาของผู้ใช้เก้าอี้ล้อเลื่อนเมื่อผู้ใช้เก้าอี้ล้อเลื่อนนั่งบนที่นั่ง
กลุ่มตัวอย่าง
การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับรถเข็นที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าเพื่อใช้สำหรับคนพิการและผู้พิการทางด้านการเคลื่อนไหว
ขั้นตอนการวิจัย
การประดิษฐ์นี้ คือการทำเก้าอี้ล้อเลื่อนไฟฟ้าแบบมีล้อขับเคลื่อนตรงกลาง เป็นเก้าอี้ล้อเลื่อน ที่มีล้อคู่บนตัวโครง ค้ำอยู่ใต้ที่นั่ง มีล้อ castor อยู่ในตำแหน่งด้านหลังของล้อขับเคลื่อน และด้านหลังของที่นั่ง ทั้งมีล้อ anti-tip idler อยู่คู่หนึ่งอยู่ในตำแหน่งด้านหน้าของล้อขับเคลื่อน ซึ่งอยู่ในตำแหน่งตรงกันข้ามกับโครง ล้อ anti-tip โดยปกติจะไม่แตะพื้น เมื่อล้อขับเคลื่อนและล้อ castor อยู่ในตำแหน่งปกติบนพื้น ล้อ anti-tip มีตัวเชื่อมติดที่ยืดหยุ่นได้ ซึ่งประกอบด้วยแขนค้ำ ที่ติดกับด้านหลังของโครงรถ ล้อ anti-tip ตัวหน้าสามารถเคลื่อนที่ไปทางด้านบนได้ซึ่งติดกับแขนค้ำ


ผลการวิจัย
การประดิษฐ์นี้จะเห็นว่าเก้าอี้ล้อเลื่อนไฟฟ้ามีโครงที่นั่งรองรับโดยโครงคู่ของล้อขับเคลื่อน ที่เชื่อมต่อกับโครงและ สามารถหมุนได้ตามแนวแกน โดยยึดไว้กับแกนตามขวางด้านล่างของตำแหน่งศูนย์กลางของที่นั่งกับชุดขับเคลื่อนและแกนล้อ ที่นั่งตำแหน่งเพื่อให้แกนล้อขับ ถูกส่งศูนย์กลางของผู้ใช้รถเข็นไฟฟ้า ในอีกด้านของสิ่งประดิษฐ์ให้นั่งเก้าอี้ล้อเลื่อนไฟฟ้าที่นั่งตำแหน่งเพื่อให้แกนล้อขับอยู่ภายใต้และอาจจะเพียงเล็กน้อยตามยาวก่อนศูนย์กลาง ของผู้ใช้เก้าอี้ล้อเลื่อนไฟฟ้า
ประโยชน์ที่ได้รับ
ได้เก้าอี้ล้อเลื่อนไฟฟ้าที่ประกอบด้วย
1.โครงสำหรับรองรับ
2.ที่นั่งติดกับโครงรองรับ มีส่วนที่นั่งสำหรับรองรับบุคคลและก้นและส่วนหลังเพื่อรองรับเมื่อนั่งในที่นั่ง
3.คู่ของล้อขับเคลื่อนที่แตะอยู่กับพื้น และยึดอยู่กับโครงรองรับ ล้อขับในตำแหน่งนี้ดังกล่าวจะตรงกับส่วนที่นั่งค่อนไปด้านหน้า
4.มีมอเตอร์สำหรับ ขับเคลื่อนล้อเพื่อให้การเคลื่อนไหว และการขับเคลื่อนของของเก้าอี้ล้อเลื่อน โดยมอเตอร์ถูกยึดไว้กับโครง
5.มีแบตเตอรี่ ที่ยึดไว้ในโครงเป็นตัวจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับมอเตอร์
6.มีล้ออิสระ 2 ล้อ ยึดอยู่กับโครง และอยู่ด้านหลังของล้อขับเคลื่อน
7.มีล้อ anti - tip ซึ่งเป็นล้อไม่อิสระ อยู่ในตำแหน่งข้างหน้าของล้อขับและที่นั่ง
วิเคราะห์และวิจารณ์
การพิจารณาของสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว ดังที่อธิบาย และที่แสดงไว้ แสดงให้เห็นว่าการประดิษฐ์นั้น ให้การก่อสร้างทำได้ง่ายและราคาไม่แพงนักสำหรับ โครงด้านล่าง ช่วงกลางของเก้าอี้ล้อเลื่อนแบบ ขับล้อตรงกลางซึ่งมีลักษณะ ทำให้ท่านั่งมีความเสถียรภาพ และคล่องแคล่วขึ้นอย่างมากมาย และ สำหรับ เพื่อความมีเสถียรภาพที่เพิ่มขึ้นของล้อทั้งหมด โดยมีคู่ล้อที่เหลืออยู่ในการติดต่อคงกับพื้นดินโดยคำนึงถึงความไม่เรียบ ความเสถียรภาพและความสมดุลของเก้าอี้ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเดินทางลง หรือ ขึ้น พื้นที่ต่างระดับ หรือในกรณีที่ผู้ใช้เก้าอี้ล้อเลื่อน แล้วหยุดในทันทีทันใด

No comments:

Post a Comment