MURSAT Blog


บล็อคส่วนบุคคล ใช้เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่างนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรแขนงวิชาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก บทความวิจัย บทความวิชาการ หรือผลงานอื่นใดที่อ้างอิงถึงในบล็อคนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ในด้านวิชาการและการศึกษาเพียงเท่านั้น

Tuesday, July 20, 2010

Towards an Intelligent Service to Elders Mobility Using the i-Walker

ชื่องานวิจัย/บทความ
Towards an Intelligent Service to Elders Mobility Using the i-Walker
ผู้เขียน U.Cortes, et al.
แหล่งที่มา ไม่ระบุ
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาการใช้ walker ช่วยในการยืนเดินและยังสามารถนำทางกลับบ้าน และยังปลอดภัย สามารถป้องกันการล้มในขณะเลี้ยวได้
กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหวหลากหลายช่วงอายุ ที่ไม่มีข้อจำกัดในเรื่อง
- การมองเห็น หรือสายตาเรือนราง
- กล้ามเนื้อเกร็งระตุก
- อาการสั่น
- หรือปัญหาเรื่องการรับรู้
ขั้นตอนการวิจัย
- สำรวจพื้นที่ภูมิประเทศ ลักษณะเส้นทางการเดินของแต่ละท้องถิ่น
- เก็บรวบรวมข้อมูล
- บันทีกและออกแบบโปรแกรมเพื่อจ้าทางให้ถูกต้อง
- ทดลองในห้องปฎิบัติการโดยมี
1. พื้นที่ กว้าง * ยาว 5*5 เมตร
2. มีความชันที่มุม 16 องศา
3. เส้นรอบวง 2.5 เมตร
- วัดแรงกดที่มือขณะใช้ ดังนี้
1. เดินที่ที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง
2. เดินขึ้น ลง ทางชัน
3. เดินเป็นวงกลม
4. เปลี่ยนสถานที่ทดสอบ
ผลการวิจัย
- สามารถช่วยในการเดินได้ แต่ต้องมีการเพื่มปรับเบรกเพื่อชะลอความเร็ว
- ความร่วมมือกันระหว่างผู้ใช้และผู้ดูแล
- ประยุกต์ปรับความหนืดให้เหมาะกับความปลอดภัยในการใช้ที่หลากหลาย
- พบว่ามีแรงกดที่มือจับของ walker ที่มือข้างหนึ่งของด้านตรงข้ามของทิศทางที่จะหมุนไป
- ส่วนด้านหน้าหลังนั้น มีการกดที่มือจับของ walker เท่ากันทั้งสองข้าง
ประโยชน์ที่ได้รับ
- รู้จัก walker ที่สามารถบกทางได้
- นำมาประยุกต์ออกแบบ walker ให้มีความปลอดภัยโดยคำนึงถึงความสูงของ walker ความหนืดของล้อ การลงน้ำหนักที่มือ คำนึงถึงจุดหมุนและแรงเหวี่ยง
- ลำดับขั้นตอนงานวิจัย ที่ให้ทดลองในห้องปฎิบัติงานก่อน
วิเคราะห์งานวิจัย
- ยังไม่มีจำนวนผู้ทดสอบที่สามารถระบุได้
- มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมงานวิจัยที่ดี
- เป็นการศึกษาด้านความปลอดภัยในการเดินโดยใช้ walker มากกว่าการใช้ในการบอกทาง
- ควรมีการทดลองในสถานที่จริงเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมจริง

No comments:

Post a Comment