MURSAT Blog


บล็อคส่วนบุคคล ใช้เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่างนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรแขนงวิชาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก บทความวิจัย บทความวิชาการ หรือผลงานอื่นใดที่อ้างอิงถึงในบล็อคนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ในด้านวิชาการและการศึกษาเพียงเท่านั้น

Thursday, August 12, 2010

EVALUATION OF THE STABILITY OF SIT-TO-STAND

ชื่องานวิจัย/บทความ
EVALUATION OF THE STABILITY OF SIT-TO-STAND

แหล่งอ้างอิง
http://mandh2007.upol.cz/www/download/full_paper_example.pdf

วัตถุประสงค์
1.
เพื่อศึกษาการลุกขึ้นยืนจากการนั่งเก้าอี้
2.
เพื่อศึกษาความแตกต่างของลุกขึ้นยืนในแต่ละข้าง
3.
มุมของข้อสะโพก ข้อเข่า เป็นต้น

กลุ่มผู้เข้าร่วมงานวิจัย
1. เพศหญิง 21 คน สุขภาพดี
2.
อายุ 24±4 ปี
3.
น้ำหนัก 61±15 กิโลกรัม
4.
ส่วนสูง 168.5±11.5 เซ็นติเมตร
5. ไม่มีการบาดเจ็บของระบบกระดูกกล้ามเนื้อ

ขั้นตอนงานวิจัย
1. คัดกรองผู้เข้าร่วมงานวิจัย
2. ด้วยเครื่อง 3D videography analysis (APAS)
3. โดยการติด 22 markers ที่ landmark สำคัญ

ผลการทดลอง1.
มุมในการเคลื่อนไหวของข้อต่างๆ ในร่างกายไม่มีความแตกต่างกันของขาทั้ง
2 ข้าง

วิเคราะห์งานวิจัย
เป็นงานวิจัยที่คัดกรองผู้เข้าร่วมงานวิจัยที่ดี เพื่อนำมาศึกษาต่อยอดจากสิ่งที่มี

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ทราบถึงมุมการทำงานของขา
2. เพื่อพัฒนาออกแบบอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการลุก โดยที่ไม่ยากเท่าเดิม

No comments:

Post a Comment