MURSAT Blog


บล็อคส่วนบุคคล ใช้เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่างนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรแขนงวิชาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก บทความวิจัย บทความวิชาการ หรือผลงานอื่นใดที่อ้างอิงถึงในบล็อคนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ในด้านวิชาการและการศึกษาเพียงเท่านั้น

Monday, August 23, 2010

Usability and Ergonomics Considerations on e-learning of Older Adults

ชื่องานวิจัย/บทความ
Usability and Ergonomics Considerations on e-learning of Older Adults

ผู้เขียน
Klaus Reich, Christian Petter, Kathrin Helling, Elena Müller
Institute for Future Studies , Austria

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการสื่อสารสำหรับการให้ข้อมูลสำหรับผู้สูงอายุ

กลุ่มผู้เข้าร่วมงานวิจัย
- ผู้สูงอายุ 50 ปีขึ้นไป

ขั้นตอนงานวิจัย
- ศึกษาถึงข้อจำกัดในการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ

ผลการทดลอง
- พบว่าผู้สูงอายุมีข้อจำกัดด้านการได้ยิน การมองเห็น ความสัมพันธ์ของมือและตา การเคลื่อนไหวอย่างระเอียด การเสื่อมการยึดติดของข้อต่อ การว่อมแซ่มของร่างการหลังจากการบาดเจ็บ
- ปัญหาที่ทำให้ผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึง IT คือ
ปัญหาด้านการอ่าน คือ ขนาดตัวอักษรที่เล็ก แคบ
ปัญหาด้านการเข้าใจ คือ การไม่เข้าใจในภาษาต่างชาติ
ปัญหาทางเทคนิค คือ การไม่เข้าใจถึงการใช้อุปกรณ์
- การกวาดสายตาในการอ่าน การเข้าใจ และการจดจำข้อมูลที่ได้จากกการอ่าน
- มีการแก้ปัญหาด้านนี้โดยการปรับสื่อการรับข้อมูล ปรับจากการอ่านเป็นภาพและการสาธิต

วิเคราะห์งานวิจัย
- เป็นงานที่ศึกษาจากการเสื่อมในด้านต่างๆของผู้สูงอายุ เพื่อให้เข้าใจและการปรับแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ในผู้สูงอายุ

ประโยชน์ที่ได้รับ
- นำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ออกแบบ เพื่อผลิตสื่อในการสอนและการเรียนรู้ ในการ ใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน ใช้ยา หรือการเรียนรู้สิ่งใหม่อื่นๆ

No comments:

Post a Comment