MURSAT Blog


บล็อคส่วนบุคคล ใช้เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่างนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรแขนงวิชาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก บทความวิจัย บทความวิชาการ หรือผลงานอื่นใดที่อ้างอิงถึงในบล็อคนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ในด้านวิชาการและการศึกษาเพียงเท่านั้น

Monday, August 23, 2010

Ergonomics for the Aging Population: Implementing Methods to Maintain Quality of Life

ชื่องานวิจัย/บทความ
Ergonomics for the Aging Population: Implementing Methods to Maintain Quality of Life

ผู้เขียน
Margarita M. Posada Fordham University

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการปรับสภาพแวดล้อมหรือการนำอุปกรณ์เสริมมาช่วยในการรักษาหรือเพิ่มระดับความสามารถในการดำเนินชีวิต ในทุกๆด้าน

กลุ่มผู้เข้าร่วมงานวิจัย
กลุ่มผู้สุงอายุ

ขั้นตอนงานวิจัย
- ศึกษาถึงจำนวนผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของ สุขภาพ การมองเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนย้ายตัว
- ศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่พบมีปัญหาระยะสั้นและระยะยาว อาจต้องมีการรักษาที่ โรงพยาบาล คลินิค ศูนย์ฟื้นฟู หรือศูนย์พักฟื้น ซึ่งปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมนั้นมีผลทั้งทางด้านกายภาพและจิตใจ

ผลการทดลอง
- การปรับพัฒนาสภาพแวดล้อมสำหรับผู้ป่วย เป็นประโยชน์ต่อการทำงานเพื่อลดข้อจำกัดด้านความกังวล โรคประจำตัว และข้อจำกัดอาการในด้านต่างๆ
- สภาพแวดล้อมเช่นความสว่างที่เพียงพอ ความสะดวกสบาย การง่ายต่อการเข้าถึง พื้นที่ และพื้นผิวสัมผัส เพื่อสะดวกในการเคลื่อนที่
- มีงานวิจัยที่รองรับว่า การออกแบบที่ไม่เหมาะสมนั้นส่งผลให้การรักษานั้นดีขึ้นได้ช้า ส่งผลให้ระยะเวลาในการอยู่โรงพยาบาลนานขึ้น
- การออกแบบสถานที่ทำงานของผู้ทำงานทั่วไปนั้น มีผลต่อสุขภาพของผู้ทำงาน ช่วยลดความล้าและเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน ทำให้สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- มีการศึกษาถึงการออกแบบสำหรับผู้ที่สูงอายุนั้น ใช้ปัจจัยทางกายภาพในการออกแบบอุปกรณ์ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ การมองเห็นและการได้ยินที่ลดลง
- การออกแบบอุปกรณ์ในผู้สูงอายุนั้นต้องทำเพื่อลดความล้าทางร่างกายและความเครียดทางจิตใจ
- มีการศึกษาถึงการปรับสภาพแวดล้อมสำหรับผู้ป่วยนั้น ส่งผลให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีเร็วมากขึ้น

วิเคราะห์งานวิจัย
ไม่ได้ระบุถึงกลุ่มโรคในกลุ่มผู้ป่วย หรือผู้สุงอายุ

ประโยชน์ที่ได้รับ
- เป็นการรวบรวมงานวิจัยถึงการออกแบบและการปรับสภาพแวดล้อมให้เข้ากับผู้สูงอายุและผู้ป่วย
- สามารถนำข้อจำกัดไปพัฒนาออกแบบอุปกรณ์ให้ผู้สูงอายุ

No comments:

Post a Comment