MURSAT Blog


บล็อคส่วนบุคคล ใช้เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่างนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรแขนงวิชาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก บทความวิจัย บทความวิชาการ หรือผลงานอื่นใดที่อ้างอิงถึงในบล็อคนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ในด้านวิชาการและการศึกษาเพียงเท่านั้น

Thursday, August 19, 2010

Inter- tester comparison between visual estimation and goniometric measurement of ankle dorsiflexion

ชื่องานวิจัย/บทความ
Inter- tester comparison between visual estimation and goniometric measurement of ankle dorsiflexion

แหล่งอ้างอิง
http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/09593989809057153
สืบค้นคำว่า
Inter- tester, visual estimation, goniometric measurement, ankle dorsiflexor

วัตถุประสงค์
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของ Inter- tester ระหว่างการวัดโดยใช้ visual estimation และอุปกรณ์วัดมุม goniometerของข้อเท้าขณะกระดกข้อเท้าขึ้น

ขั้นตอนการวิจัย
นักกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 12 คน วัดค่ามุมการเคลื่อนไหวโดยเริ่มจากการใช้
visual estimation วัดมุมกระดกข้อเท้าขึ้นก่อน ต่อมาวัดด้วย goniometer

ผลการวิจัย
1.ค่าสัมประสิทธิ์ของ visual estimation เป็น 69.4 % และวัดด้วย goniometer เป็น 34.87%
2.มีความผิดพลาดของ visual estimation เป็น 11.1 % และค่าความผิดพลาดของ goniometer เป็น 5.5%

ประโยชน์ที่ได้รับ
ทราบถึงเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของ Inter- tester ระหว่างการวัดโดยใช้ visual estimation และอุปกรณ์วัดมุม goniometerของข้อเท้าขณะกระดกข้อเท้าขึ้น

วิเคราะห์วิจารณ์
จากการศึกษาหากต้องการวัดมุมการเคลื่อนไหวของข้อเท้าควรใช้ goniometer เป็นตัววัดเนื่องจากมีความน่าเชื่อถือมากกว่าและมีความผิดพลาดที่น้อยกว่า

No comments:

Post a Comment