MURSAT Blog


บล็อคส่วนบุคคล ใช้เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่างนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรแขนงวิชาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก บทความวิจัย บทความวิชาการ หรือผลงานอื่นใดที่อ้างอิงถึงในบล็อคนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ในด้านวิชาการและการศึกษาเพียงเท่านั้น

Tuesday, July 20, 2010

การศึกษาสภาพและความต้องการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับนักศึกษาพิการในสำนักวิทยบริการสถาบันราชภัฏสวน ดุสิต

ชื่องานวิจัย/บทความ
การศึกษาสภาพและความต้องการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับนักศึกษาพิการในสำนักวิทยบริการสถาบันราชภัฏสวน ดุสิต
แหล่งที่มา ไม่ระบุ
วัตถุประสงค์
1) สภาพปัจจุบันในการจัดเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความ สะดวกและบริการสำหรับนักศึกษาพิการในสำนักวิทยบริการสถาบันราชภัฏสวนดุสิต
2) ศึกษาความต้องการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการของนักศึกษาพิการใน สำนักวิทยบริการสถาบันราชภัฏสวนดุสิต
3) ปัญหา อุปสรรค การรับบริการของนักศึกษาพิการใน สำนักวิทยบริการสถาบันราชภัฏสวนดุสิต
กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานบริการห้องสมุด จำนวน 38 คน และนักศึกษาพิการที่ใช้บริการห้องสมุด จำนวน 83 คน
ขั้นตอนการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสำรวจ และแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนดังนี้
1.กำหนดประชากร
2.กำหนดกลุ่มตัวอย่าง
3.กำหนดเครื่องมือ
4.การสร้างเครื่องมือและหาประสิทธิภาพเครื่องมือ
5.การหาคุณภาพของเครื่องมือ
6.การวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัย
จากการทำวิจัยสรุปผลได้ดังนี้
1. สภาพการจัดบริการบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการใน สำนักวิทยบริการสถาบันราชภัฏสวนดุสิต แบ่งการจัดบริการออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่
1) ด้านบุคลากร สิ่งที่มีให้บริการได้แก่ บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด นักศึกษาฝึกงานในสำนักวิทยบริการ
2) ด้านอาคารสถานที่สำหรับผู้รับบริการที่เป็นคนพิการทางการเห็น การแสดงสัญลักษณ์อำนวย ความสะดวกในการบอกทิศทางบริเวณอาคารห้องสมุดสำหรับนักศึกษาพิการทางการเห็น เฟอร์นิเจอร์ภายในสำนักวิทยบริการเหมาะสมกับนักศึกษาพิการทางการเห็น ลิฟท์ภายใน อาคารสำนักวิทยบริการมีอักษร เบรล์ลให้กดเลือกชั้น ด้านอาคารสถานที่สำหรับผู้รับบริการพิการ ทางการได้ยิน มีสัญลักษณ์บอกทิศทางอย่างชัดเจน ด้านอาคารสถานที่สำหรับผู้รับบริการพิการทาง กายหรือการเคลื่อนไหว การจัดเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ทางลาดขึ้นลง ราวจับที่ทาง ลาด ประตูทางเข้าที่ได้ขนาดเหมาะสมกับคนใช้รถเข็น ลิฟท์ ห้องน้ำสำหรับคนพิการ
3) ด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้รับบริการที่เป็นคนพิการ เทคโนโลยีสิ่งอำนวย ความสะดวกที่เอื้อต่อผู้รับบริการที่เป็นนักศึกษาพิการโดยเฉพาะ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง CCTV
4) ด้านทรัพยากรสารนิเทศ การตรวจสอบทรัพยากรสารนิเทศให้มีสภาพที่พร้อมให้ บริการอย่างสม่ำเสมอ เนื้อหาของสิ่งพิมพ์หรือสิ่งไม่ตีพิมพ์ตรงกับความต้องการของคนพิการ หนังสือ/วารสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคนพิการและ ทรัพยากรสารนิเทศใหม่ ๆ ที่จัดทำในรูปสื่อที่คน พิการใช้ได้
5) ด้านการให้บริการ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการของห้องสมุดในรูป สื่อที่นักศึกษาพิการเข้าถึงได้ง่าย
2. ความต้องการในการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการจาก ผู้ให้บริการในสำนักวิทยบริการสถาบันราชภัฏสวนดุสิตอยู่ในระดับมากในทุกด้าน ระดับความ ต้องการที่มากที่สุดคือ ด้านเทคโนโลยีสำหรับคนพิการต้องการให้มีคุณภาพของเทคโนโลยีสิ่งอำนวย ความสะดวกที่ให้บริการ
3. ความต้องการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการในสำนักวิทยบริการ สำหรับนักศึกษาพิการทางการเห็นศึกษา ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ ด้านเทคโนโลยี สำหรับคนพิการทางการเห็น ด้านโปรแกรมอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการทางการเห็น ด้านทรัพยากรสารนิเทศ และด้านบริการพบว่ามีความต้องการระดับมากในทุกด้าน ปัญหาอุปสรรค ที่พบคือการจัดบริการที่บางครั้งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคนพิการทางการเห็นได้ดี ไม่มีหนังสืออักษรเบรลล์ การเข้าไปใช้บริการในสำนักวิทยก็ไม่สามารถใช้บริการคอมพิวเตอร์ได้ สะดวกเนื่องจากไม่มีโปรแกรมในการอำนวยความสะดวก
4. ความต้องการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับนักศึกษาพิการทาง การได้ยินได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ ด้านเทคโนโลยีสำหรับคนพิการทางการได้ยิน ด้านทรัพยากรสารนิเทศ และด้านบริการพบว่ามีความต้องการระดับมากในทุกด้าน ประเด็นที่มี ความต้องการมากที่สุดคือต้องการบริการให้ยืมวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา พิการ ปัญหาอุปสรรคที่พบคือ ด้านบุคลากรที่ขาดล่ามภาษามือคอยให้บริการ และเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ ทำงานในสำนักวิทยบริการไม่รู้ภาษามือ ทำให้บางครั้งเกิดปัญหาในการสื่อสาร ด้านทรัพยากรสารนิเทศที่ไม่ตีพิมพ์ไม่มีคำบรรยายที่เป็นภาษามือ
5. ความต้องการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับนักศึกษาพิการทาง กายหรือการเคลื่อนไหวได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ ด้านเทคโนโลยีสำหรับคนพิการทาง กายหรือการเคลื่อนไหว ด้านทรัพยากรสารนิเทศ และด้านบริการพบว่ามีความต้องการระดับมากที่สุดในด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ ปัญหาอุปสรรคที่พบคือ ผู้ให้บริการในห้องสมุดไม่ทราบถึง วิธีการให้บริการ ด้านอาคารสถานที่ไม่สามารถเข้าใช้บริการในส่วนที่ต้องการได้ด้วยตัวเอง
ประโยชน์ที่ได้รับ
1.คนพิการสามารถใช้บริการและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสารนิเทศที่ต้องการได้มากที่สุด
2.คนพิการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของผู้พิการ เพื่อตรวจสอบว่าสิ่งที่ทางสำนักวิทยบริการได้จัดขึ้นมีความเหมาะสมหรือสอดคล้องกับผู้รับบริการที่เป็นคนพิการเพียงใด
3.ส่งเสริมให้ผู้รับบริการที่เป็นคนพิการรับรู้ถึงการบริการของสำนักวิทยบริการ และให้เข้ามาใช้บริการในสำนักวิทยบริการให้มาก ๆ เพื่อจะได้ใช้เทคโนโลยีที่มีในสำนักวิทยบริการ และนำสารนิเทศประเภทต่าง ๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนระดับต่าง ๆ
วิเคราะห์วิจารณ์
1.ควรทำการศึกษาทัศนคติในการใช้บริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
ประเภทต่าง ๆ สำหรับคนพิการในสำนักวิทยบริการ เช่น การศึกษาทัศนคติของคนพิการทางการ
เห็นหรือคนพิการทางการได้ยินในการใช้บริการคอมพิวเตอร์
2.ควรศึกษาปัจจัยอื่นที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าใช้บริการในแหล่งสารสนเทศ
โดยสามารถใช้วิธีการวิจัยแบบอื่น เช่น การใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดขึ้น
สามารถเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้รับบริการที่เป็นคนพิการรายบุคคล เพื่อจะทำให้เข้าใจสาเหตุ
และปัจจัยต่าง ๆ ได้

No comments:

Post a Comment