MURSAT Blog


บล็อคส่วนบุคคล ใช้เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่างนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรแขนงวิชาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก บทความวิจัย บทความวิชาการ หรือผลงานอื่นใดที่อ้างอิงถึงในบล็อคนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ในด้านวิชาการและการศึกษาเพียงเท่านั้น

Wednesday, July 28, 2010

Elderly People Sit to Stand Transfer Experimental Analysis

ชื่องานวิจัย/บทความ
Elderly People Sit to Stand Transfer Experimental Analysis

ผู้เขียน
P. M´ed´eric, V. Pasqui, F. Plumet and P. Bidaud
Laboratoire de Robotique de Paris (LRP)
CNRS FRE 2507 - Universit´e Pierre et Marie Curie, Paris 6
18, route du Panorama, BP 61, 92265 Fontenay-aux-Roses, France

แหล่งที่มา ไม่ระบุ

วัตถุประสงค์งานวิจัย
เพื่อศึกษาการออกแบบอุปกรณ์ช่วยลุกขึ้นยืน (walker) ที่เหมาะสมโดยดูจากแรงกดที่กระทำขณะมีการเปลี่ยนท่าจาก นั่งขึ้นยืน

กลุ่มผู้เข้าร่วมงานวิจัย
ผู้ป่วยสูงอายุจำนวน 19 คนในโรงพยาบาล Charles-Foix

ขั้นตอนงานวิจัย
1. มีการวัดแรงกดจากการเปลี่ยนท่าทางจาก นั่งไปยืน โดยใช้ สัญญาณรับอยู่ที่มือจับทั้งสองข้าง
2. นำมาทดลองโดยให้ผู้ป่วยสูงอายุ จำนวน19 คนในโรงพยาบาล Charles-Foix มาลุกขึ้นยืนจากท่านั่ง พบว่า 2 คนไม่สามารถลุกขึ้นได้ โดยจำนวน 2 คนนั้นเป็น acute hemiplegia ซึ่งไม่สามารถลุกขึ้นได้เองโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ช่วย
3. นำทิศทางและค่าแรงกดที่ได้มาออกมาวิเคราะห์

ผลการทดลอง
1. พบว่าผู้ป่วยออกแรงกดที่ ไม้ 2 ข้าง เก้าอี้ และพื้นเพิ่มขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนท่าจากนั่งไปยืน
2. พบว่ามีการโน้มมาด้านหน้าของขาและลำตัวด้วยแรงเฉื่อย

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย
1. ทราบถึงการตรวจที่เหมาะสมเสมือนจริงก่อนออกแบอุปกรณ์ได้
2. ทราบถึงการถ่ายน้ำหนักจากการลุกขึ้นยืน

วิเคราะห์งานวิจัย
1. เป็นการประเมิณผู้ใช้ที่ดี โดยให้ผู้ใช้มาทดสอบการใช้ และบันทึกค่าไว้ เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ ให้เหมาะสมกับผู้ใช้อย่างแท้จริง
2. แต่ควรมีการเข้าใจถึงพยาธิสภาพและอาการความรุนแรงของผู้ใช้เพื่อให้ออกแบได้เหมาะสม เนื่องจากผู้ป่วย acute hemiplegia นั่นไม่สารถใช้ walker ที่มีมือจับ 2 ข้างได้
3. ไม่มีการแจ้งถึง โรค ความรุนแรง เพศ อายุ และโรคประจำตัวของผู้เข้าร่วมงานวิจัยได้ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลสืบเนื่องในการทรงตัวจากการลุกนั่งได้

No comments:

Post a Comment